تبلیغات
جهنم سرد... - درباره دوزخی

مرگ خیلی آسان می تواند الان به سراغ من بیاید ، اما من تا می توانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم که می شوم مهم نیست ؛ مهم اینست که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد-صمد بهرنگی. . .

این منم. دوزخی. دوزخی بوده ام و دوزخی خواهم ماند. 30 سالت که در جهنم زندگی می کنم. جهنمی که هرگز دوست نداشتم بدان پا بگذارم. 30 سالت که سنتهای خرافی، قوانین انسانی، بی عدالتیهای اجتماعی، تعصب های کور روحم را ،جسمم را می سوزاند. جهنم سرد را بر پا کردم تا بگویم مخالفم. مخالفم با تمام باورهای غلط و متعصبانه اطرافیانم. آنهائی که یارند، خوانندهء نوشته های دوزخی هستند و آنها که در باورهایشان غرق دشمن او. من می گویم. تا زنده ام می گویم.